Primaria

Administraţia publică funcţionează în concordanţă cu principiile autonomiei locale,descentralizării, legalităţii şi al consultării cetăţenilor cu privire la problemele locale.

Autonomia locală este un drept exercitat de consiliile locale şi primari, de consiliile judeţene,alese prin vot direct.

Primăria este organul executiv al Consiliului local. Primarul este şeful administraţiei publicelocale. Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară saustrăinătate.

Primar: AUR SANDU

Data si locul nasterii: Boghesti 12.02.1958 Religia: ortodoxa
Studii: Facultatea de Drept
Activitatea profesionala:
Apartenenţă politică:PSD

Atribuţiile Primarului:
Primarul exercita următoarele atribuţii principale:

 1. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii:
 • îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civila şi autoritate tutelara şi asigurăfuncţionarea serviciilor publice locale de profil.
 • atribuţii privind desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.
 1. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local:
 • prezintă consiliului local, în primul trimestru , un raport anual privind starea economică,socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu aunităţii administrativ-teritoriale şi le supune spre aprobarea consiliului local.
 • atribuţii referitoare la bugetul local
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi lesupune spre aprobare consiliului local;
 • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emitereade titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala acontribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal cât şi asediului secundar;
 1. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediulaparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de serviciipublice şi de utilitate publică de interes local;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţa;
 • ia măsuri pentru organizarea executarii şi executarea în concret a activităţilor dindomeniile : educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică,situaţii de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea şipunerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, dezvoltare urbană,evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, servicii comunitare de utilitatepublicş, servicii de urgentă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor, activităţide administraţie social-comunitară, locuinţe sociale, alte servicii publice, stabiliteprin lege;
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controluluiefectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniulpublic şi privat al unităţii administrativ – teritoriale;
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilorde serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentrupersonalul din cadrul aparatului de specialitate precum şi pentru conducătoriiinstituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 • asigură elaborarea planurilor urbanistice, prevăzute de lege, şi le supune spreaprobare consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte actenormative;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederileangajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protecţieimediului şi a gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate aleministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţileadministrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe bazaconcursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobat de consiliul local, la propunereaprimarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractulde management.

Viceprimar: DORIN VALERIU
Data şi locul naşterii: 16.01.1970 PODUL TURCULUI
Religia: Ortodoxa
Studii: Facultatea de Agricultura Iasi
Activitatea profesionala:
Apartenenţă politică: PSD

Atribuţiile viceprimarului
Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorităţii consilierilor.
Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
Atribuţiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , înbaza art. 79, prin dispoziţie emisa de primar.

 • îndruma şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelorcontractuale;
 • controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse învânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 • asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
 • exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri dedistracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
 • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şidomeniului privat al comunei sau al oraşului;
 • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţiloradministraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;
 • ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel,pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului,precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgeriiapelor mari.

Secretar: GHEORGHITA TAZLAOANU
Data şi locul naşterii: 22.06.1961, PoduTurcului, jud. Bacau
Religia: Ortodoxa
Studii: Facultatea de Drept

Secretarul
Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretarsalarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritorialea municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sauadministrative.

 1. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 2. Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, viceprimarul, subsancţiunea eliberării din funcţie.
 3. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
 4. Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale
 • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local.
 • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şiprimar, precum şi între aceştia şi prefect.
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilorprimarului.
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şipersoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces lainformaţiile de interes public;
 • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat , comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedintelor deconsiliu local şi redacteaza hotărârile consiliului local;
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate aleacestuia;
 • asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracternormativ.
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afaracelor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
 • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitateacopiiior cu actele originale, în condiţiile legii.

Contabil:PLESU TRAIAN
Data şi locul naşterii: 16.01.1961, Boghesti,jud. Vrancea
Religia: Ortodoxa
Studii: Liceul industrial